June 24, 2022 | 06:42 GMT+7

Thai Nguyen adjusts housing development plan in 2022

Thanh Xuân -

Northern Thai Nguyen province has adjusted and supplemented its Housing Development Plan in 2022. It will now implement 290 housing projects and urban areas on a total area of 6,680 hectares this year, 17 communal housing projects on a total area of more than 115 hectares, and 24 projects on housing for resettlement on a total area of 250 hectares.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 về: Vị trí/khu vực, số lượng dự án Khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện là 279 dự án, với tổng diện tích đất là 7.203,09 ha; Vị trí/khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến thực hiện năm 2022 là 16 dự án, với tổng diện tích đất là 114,98 ha; Vị trí/khu vực, số lượng dự án Khu nhà ở tái định cư dự kiến thực hiện năm 2022 là 19 dự án, với tổng diện tích đất là 201,87ha.

Nay điều chỉnh như sau: Vị trí/khu vực, số lượng dự án Khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 290 dự án, với tổng diện tích đất là 6.680,16 ha; Vị trí/khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến thực hiện năm 2022 là 17 dự án, với tổng diện tích đất là 115,551 ha; Vị trí/khu vực, số lượng dự án Khu nhà ở tái định cư dự kiến thực hiện năm 2022 là 24 dự án, với tổng diện tích đất là 250,134 ha.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 và Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ trình phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Được biết Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 là nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm đến năm 2040 đã được phê duyệt;

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm 2021-2025 và năm đầu kỳ (năm 2021) đã được phê duyệt tại Quyết định 2222/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, xác định cụ thể tỷ lệ các loại nhà ở đầu tư phát triển trong năm 2022;

Xác định cụ thể danh mục, vị trí, quy mô thực hiện các dự án phát triển nhà ở năm 2022, từ đó xác định tỷ lệ, số lượng, diện tích sàn xây dựng các loại nhà ở cần phát triển và dự báo diện tích đất, nhu cầu vốn dành cho phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện tỉnh sẽ đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở, các khu đô thị; Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, chủ yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng các công trình nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê;

Nghiên cứu thí điểm các cơ chế cho phép các dự án nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở cho thuê được đóng tiền sử dụng đất theo từng năm nhằm giảm áp lực tài chính cho chủ đầu tư; Khuyến khích các thành phần kinh tế sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động hợp pháp để đầu tư xây dựng nhà ở, các khu đô thị mới, đặc biệt là nhà ở xã hội; Nghiên cứu thí điểm cơ chế quy định doanh nghiệp có sử dụng lao động trong các khu công nghiệp phải đóng góp lợi tức tạo lập quỹ đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate