August 02, 2022 | 13:30 GMT+7

Hanoi to support training in 78 occupations

Nhật Dương -

Hanoi has approved support in elementary-level training of less than three months for eleven groups of workers in 78 occupations in the 2022-2025 period. Four groups receiving vocational training will receive support to cover training costs. The capital has set a target of training more than 21,000 people at the primary level for less than three months by the end of 2022, of which more than 9,000 will be trained in non-agricultural occupations and more than 12,000 in agricultural occupations.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025. Danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố có 11 nhóm nghề với 78 nghề.

Trước đó, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022. Có 5 nhóm đối tượng được đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Cụ thể, nhóm 1: Người khuyết tật. Nhóm 2: Người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm 3: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm;

Nhóm 4: Người thuộc hộ cận nghèo. Nhóm 5: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng (nhóm 1, 2, 3, 4) kế hoạch này.

Người lao động tham gia học nghề theo Quyết định số 46 được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Mức hỗ trợ theo quy định của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đối với từng nghề, từng đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó, người lao động tham gia học nghề thuộc đối tượng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại học nghề. Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học đối với trường hợp địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5km trở lên.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, chỉ tiêu đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng của các quận, huyện, thị xã năm 2022 có tổng số 21.239 người, trong đó có 9.168 người được đào tạo nghề phi nông nghiệp và 12.071 người được đào tạo nghề nông nghiệp.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate